ส่งบทความวิจัย

กรอกข้อมูลของท่านและแนบบทความวิจัย

กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนระบบจะทำการส่งข้อมูลยืนยันหาท่านเมื่อทำการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

Note

  • ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
  • หลังจากที่ท่านส่งบทความแล้วระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้พิจารณาบทความวิจัย