ลงทะเบียนสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในหน้าสมัครสมาชิก พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาแสดงผลการเรียน
  • สำเนาหลักฐานสถานภาพการเป็นนักศึกษา (เฉพาะการสมัครประเภทนักศึกษา)
  • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน (ชำระด้วยตนเองที่ ส.อ.ป. หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่บัญชี 254-210598-6 ชื่อบัญชี "สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน”

  ในกรณีที่คุณต้องการกรอกใบสมัครและนำไปยื่นที่สมาคมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 2. หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกแล้ว สมาชิกทุกท่านจะได้รับบัตรสมาชิกและสิทธิทุกประการอันพึงมี
 3. หากต้องใช้สิทธิ์ของสมาชิกเพื่อกิจกรรมใดๆ กรุณานำบัตรสมาชิกมายื่นทุกครั้ง
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก กรุณาปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (อีเมล์ ohswa_info@ohswa.or.th)

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกสามัญ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาความปลอดภัย การยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาสมาชิก

 • สามัญตลอดชีพ (ค่าบำรุง 2,000 บาท)
 • สามัญรายปี (ค่าบำรุง 1,000 บาท)
สมาชิกวิสามัญ
 • ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานประกอบการ
 • นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่สนใจงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าบำรุงรักษาสมาชิก

 • วิสามัญตลอดชีพ (ค่าบำรุง 2,000 บาท)
 • วิสามัญรายปี (ค่าบำรุง 1,000 บาท)
 • นักศึกษา (ค่าบำรุง 100 บาท/ปี)
สมาชิกสถาบัน

นิติบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสนใจเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าบำรุงรักษาสมาชิก

 • สถาบันรายปี (ค่าบำรุง 3,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
 2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ และสำหรับสมาชิกสถาบันสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในอัตราสมาชิกได้ 3 ท่าน
 3. มีสิทธิได้รับเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ เช่นวารสารความปลอดภัยรวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ของสมาคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจ่ายในอัตราพิเศษ
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม