ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Dust Explosion Protection and Prevention

06/03/20

ประกาศผล และสิ่งที่จะขอความร่วมมือ

1. ขอแสดงความยินดีด้วยกับท่านที่มีรายชื่อเข้าอบรมหลักสูตร Dust Explosion Protection and Prevention
2. ทุกท่านต้อง e mail กลับมาที่ ohswa.111@gmail.com เพื่อแจ้งยืนยันการมาอบรมแน่นอนภายในวันที่ 10 มีค.63 หากพ้นกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะได้รับท่านอื่นต่อไป
3. เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราเป็นสังคมของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม หากท่านเป็นกลุ่มที่
     >>>>> ไปประเทศเสี่ยง COVID 19 หรือ
     >>>>> มีการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่าป่วยด้วย COVID 19 หรือ
     >>>>> มีไข้ หรือ
     >>>>> มีเหตุอื่นใดที่ประเมินตนเองว่าไม่ควรมาอบรม
***** กรุณาอย่ามาในวันอบรม และหากในวันอบรมตรวจพบว่าท่านมีอุณหภูมิร่างกายสูง ผู้จัดขออนุญาตห้ามท่านเข้ารับการอบรม​ *****
4. โปรดดูแลสุขภาพด้วย

ขอบคุณครับสำหรับความร่วมมือต่าง ๆ

คลิกดูรายชื่อตามนี้ครับ

https://drive.google.com/open?id=1I9Aq4F7W-vQzA4Qva0f8VuLq4d6i2HI9

#โครงการสอป_อาสา

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม