ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเสียง)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร การวางแผนและตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม: (ความร้อน แสง และเสียง)

แนวปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน/การตรวจวัดและการแปลผล

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

****************************************************************************************

**รายได้ทั้งหมดจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่าย ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดงานครบรอบ  50 ปี

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม