ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ (Confined space: Health Management and Ventilation)

25/06/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร ที่อับอากาศ: การจัดการด้านสุขภาพและการระบายอากาศ

(Confined space: Health Management and Ventilation)

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562

 

ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

****************************************************************************************

**รายได้ทั้งหมดจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่าย ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดงานครบรอบ  50 ปี

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม