ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

26/03/19

 

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice”

ระหว่าง 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

โดยเปิดรับผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2562

 

การส่งผลงานวิจัย: ส่งตามรูปแบบกำหนดได้ที่ คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล (e-mail:ohswa.111@gmail.com)

ดาวน์โหลดคำแนะนำในการบทความได้ที่: http://www.ohswa.or.th/article/2?type=detail

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนการนำเสนอบทความได้ที่: https://drive.google.com/file/d/10C2vaNsqlxZaHfhnOBACzoKA_ABExFmS/view?usp=sharing

 

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม