ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป

28/02/19

การฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level)
ในอุตสาหกรรมทั่วไป

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

ร่วมกับ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

              เนื่องด้วยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ได้มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานบนที่สูงสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor Level / Competent Person) และ การตรวจสภาพอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูง (Inspector Level) ในอุตสาหกรรมทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย บริษัท3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ของ มาตรฐาน ANSI Z359.2 และ ข้อกำหนดของ OSHA 1926.503

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีทักษะในการปฏิบัติงานบนที่สูงทราบถึงอันตรายของการปฏิบัติงานบนที่สูงเข้าใจในความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกจากที่สูงที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปและสามารถตรวจสภาพอุปกรณ์ฯได้อย่างผู้ชำนาญการและมีความปลอดภัย รวมทั้งสามารถประเมินอันตรายและให้ข้อแนะนำการทำงานบนที่สูงแก่ผู้อื่นได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักอาชีวอนามัย
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
  • หัวหน้างานหรือระดับสูงกว่า ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง

**หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผลจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 25,000 บาท จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 15 ท่าน

**รายได้ทั้งหมดจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดงานครบรอบ50 ปี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรีรัตน์ โทร 087-714-5030 หรือ

 E-mail : ohswa.111@gmail.com)

 E-mail : ohswa.aom@gmail.com)

  

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม