ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์

เบอร์โทรศัพท์: 0-2644-4067

โทรสาร: 0-2644-4068

แบบฟอร์มติดต่อเรา