เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบนายกสมาคม

นายกสมาคมฯ คนที่ 1 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
นายกสมาคมฯ คนที่ 2 รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
นายกสมาคมฯ คนที่ 3 คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์
นายกสมาคมฯ คนที่ 4 ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล
นายกสมาคมฯ คนที่ 5 คุณประกอบ เพชรรัตน์
นายกสมาคมฯ คนที่ 6 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
นายกสมาคมฯ คนที่ 7 คุณประกอบ เพชรรัตน์
นายกสมาคมฯ คนที่ 8 รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ
นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน รศ.สราวุธ สุธรรมาสา