เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหารสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2562 - 2564

รศ.ดร.สราวุธ สุธรรมาสา นายกสมาคม
นายธวัชชัย   ชินวิเศษวงศ์  อุปนายกบริหาร
ผศ.ดร.ไชยนันต์   แท่งทอง อุปนายกวิชาการ
นายวรากร   เดชะ อุปนายกบริการ
นายวีริศ   จิรไชยภาส เลขานุการ
นางสาวทิพวรรณ อังศิริ เหรัญญิก
นางสาวนันท์นภัส  สาระโภค วิเทศสัมพันธ์
นายชลาธิป อินทรมารุต ประชาสัมพันธ์
นางสาวอรอนงค์  เกตุจำนงค์ ปฏิคม
นางสาวมาริสา  พูลพลบ นายทะเบียน
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการกลาง
นายคณาธิศ เกิดคล้าย กรรมการกลาง
ผศ.ดร.สมชาย พรชัยวิวัฒน์ กรรมการกลาง
นายธีระพงษ์ รักษาสังข์ กรรมการกลาง
นายสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย  กรรมการกลาง
นายวิทยา  ธาตุบุรมย์   กรรมการกลาง
     
     
ที่ปรึกษาสมาคมฯ    
รศ. ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ผศ. ดร. นพกร จงวิศาล ที่ปรึกษาสมาคมฯ
รศ. ดร. วิทยา  อยู่สุข ที่ปรึกษาสมาคมฯ
รศ. ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ