เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิกสมาคม

1.   สมาชิกสามัญ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขาสาธารณสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาความปลอดภัย การยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.   สมาชิกวิสามัญ

 1. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสถานประกอบการ
 3. นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. ผู้ที่สนใจงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.   สมาชิกสถาบัน
นิติบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสนใจเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิของสมาชิก

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการบริหาร
 2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายในอัตราพิเศษ และสำหรับสมาชิกสถาบันสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในอัตราสมาชิกได้ 3 ท่าน
 3. มีสิทธิได้รับเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์จากสมาคม
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. ค้นคว้าและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์ของสมาคมได้ 
 6. สมาชิกสามัญเท่านั้น ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  และมีสิทธิเป็นกรรมการบริหารของสมาคม

หน้าที่ของสมาชิก

 1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ  และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 2. ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 3. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ของสมาคม
 4. ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้แพร่หลาย
 5. แจ้งให้นายทะเบียนสมาคมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  เมื่อมีการย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานหรือเปลี่ยนชื่อและนามสกุล


สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ

 1. เสียชีวิต
 2. ลาออก
 3. ประพฤติตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของสมาคมอย่างร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมดมีมติให้ออก
 4. ขาดการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก (สำหรับสมาชิกรายปี)